New

15% OFF

POINT & PRACTICE JLPT N3 การอ่านฉบับ Audio Streaming

฿229.50 ฿270.00 (Save ฿40.50)

Member gets 9 Point(s)


Descriptions :

ซีรีส์ Point & Practice ระดับ N3 มีทั้งหมด 4 ปก ตามหัวข้อทักษะ ได้แก่ “ตัวอักษรและคำศัพท์” “ไวยากรณ์” “การอ่าน” และ “การฟัง” เป็นหนังสือรวบรวมแบบฝึกหัดพิชิตข้อสอบ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสอบได้เรียนรู้ทักษะขั้นต่ำที่จำเป็นภายในระยะเวลาอันสั้น และพัฒนาไปสู่ระดับที่สอบผ่านได้
ผู้เรียนจะได้ศึกษารูปแบบคำถามของโจทย์แต่ละทักษะเทคนิค และข้อควรระวังในการทำโจทย์ ผ่านแบบฝึกหัดที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบจริงจำนวนมาก ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับโจทย์และสามารถบริหารเวลาอันจำกัดในการสอบจริงได้ นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายเฉลยที่ละเอียดเป็นรูปธรรม ทำให้ทราบที่มาที่ไปของคำตอบทั้งข้อที่ถูกและผิด พร้อมคำแปลภาษาไทยตรงส่วนที่จำเป็น
จุดเด่นของหนังสือ “POINT & PRACTICE JLPT N3 การอ่าน”
• แนะนำหลักสำคัญในการอ่านภาษาญี่ปุ่นและเทคนิคการทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ส่วนการอ่าน
• เรียนรู้โดยตรงผ่านแบบฝึกหัดการอ่านรูปแบบเหมือนข้อสอบจริง จำนวน 12 ครั้ง และตัวอย่างข้อสอบ 1 ครั้ง
• มีแผนภาพประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจที่มาที่ไปของคำตอบ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
• มีคำแปลบทอ่านเป็นภาษาไทยให้บทอ่านทุกเรื่อง

View More

หนังสือออกใหม่, ภาษาศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น, เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น, หนังสือออกใหม่, ภาษาศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น, เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น