15% OFF

แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 (2nd Edition)

฿170.00 ฿200.00 (Save ฿30.00)

Member gets 6 Point(s)


Descriptions :

“แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยและรู้สึกสนุกสนานกับการอ่าน ผู้เรียนจะได้ฝึกอ่านบทอ่านหลากหลายประเภท ครอบคลุมหลายหัวข้อ เริ่มตั้งแต่ฝึกอ่านตัวอักษรและตัวเลขให้คุ้นเคย ไปจนกระทั่งฝึกอ่านประกาศ จดหมาย บทสัมภาษณ์ ควิช แบบสอบถาม และกราฟ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละบทในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition) เล่ม 1 และ 2 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ “เตรียมความพร้อม” “บทอ่านหลัก” และ “บทอ่านเสริม” ผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ตำราชุดอื่น ก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการเรียนได้ โดยเลือกบทอ่านที่เหมาะสมจาก “ตารางสรุปหัวข้อที่ศึกษา” เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย รวมบทอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น จำนวน 25 บท และบทอ่านเสริม จำนวน 10 บท พร้อม แบบฝึกหัด คำศัพท์และไวยากรณ์ในบทอ่านแต่ละบทสอดคล้องกับเนื้อหาในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition) เล่ม 1 และ 2 สามารถใช้ศึกษาไปพร้อมๆ กันได้ มีคำแปลคำศัพท์ที่ยังไม่เคยปรากฏในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition) เล่ม 1 และ 2 และคำแปลบทอ่านหลักที่ท้ายเล่ม 

View More

ภาษาศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น, ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่น, ภาษาศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น, ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่น