15% OFF

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 ไวยากรณ์

฿182.75 ฿215.00 (Save ฿32.25)

Member gets 7 Point(s)


Look for similar books

Descriptions :

หนังสือสำหรับใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ครอบคลุมแทบทุกหัวข้อวิชาที่สอบ ทั้งความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์) การอ่าน และการฟัง ตั้งแต่ระดับ N5 - N1 เพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนทุกระดับ ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ “จัดกลุ่มรูปประโยคพื้นฐาน” ประกอบด้วยหัวข้อไวยากรณ์ต่างๆ รวม 83 หัวข้อ คำอธิบายไวยากรณ์ ประโยคตัวอย่างแสดงการใช้ แบบฝึกหัดท้ายบท และแบบทดสอบ (ทุก 5 Unit) และส่วนที่ 2 คือ “ตัวอย่างข้อสอบ” ประกอบด้วยตัวอย่างข้อสอบ 2 ครั้ง ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพื่อวัดความสามารถของตนเอง พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เหมาะสำหรับใช้ทั้งอ่านเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 และใช้ทบทวนไวยากรณ์ระดับต้น

View More

ภาษาศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น, เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น, ภาษาศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น, เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น